เกี่ยวกับ คพอ.

ประวัติความเป็นมา
     ในอดีตที่ผ่านมาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดจะรวมตัวกันตั้งเป็นชมรม มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อรำลึกถึงความหลังครั้งยังอบรมอยู่ด้วยกัน มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาธุรกิจ บางกลุมมีเงินออมร่วมกันเพื่อผลัดกันยืมไปขยายกิจการเป็นต้น โดยความคิดนี้ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และตั้งเป็นชมรมกันเรื่อยมาในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นชมรมที่รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดี

     ในปี พ.ศ. 2539 ชมรม คพอ. จังหวัดต่างๆ ได้มารวมตัวกันอย่างจริงจังเพื่อตั้งเป็นสมาคมฯ โดยเชื่อว่าองค์กรที่มีเกิด ความน่าเชื่อถือควรเป็นหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลดังนั้นจึงควรเป็นรูปแบบสมคมฯโดยได้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมในขณะนั้นคือ ท่านมนู เลียวไพโรจน์ ให้การสนับสนุนก่อตั้งสมาคมและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 มีชื่อว่า "สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (สมาคม คพอ.)" และต่อมาสมาคมฯ ได้เปิดกว้างขยายกลุ่ม สมาชิกให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย (สสวท.)" หรือ "Association for the promotion of Thai Small and Medium Entrepreneurs (ATSME)" ปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนี้
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในการประสานนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการประกอบการสามารถ พัฒนาและขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกและบุคคลอื่น
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
5. เป็นศูยน์กลางสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ประเภทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งระดับประเทศและ ต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
6. ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและ ข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ของการเป็น สมาชิกสมาคม ATED.CM
- ทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ SME จากกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ผ่านทาง อีเมล์
- เข้ารับคัดเลือก SME ดีเด่น และ ธุรกิจดีเด่นประจำปีจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
- สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SME ของ สสว.
- สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นสมาคม ชื่อ แอพพลิเคชั่น ATEDCM
- สินเชื่อ SME Bank
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

กิจกรรมที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์
- Otop Lanna Expo ครั้งที่ 1
- Otop Lanna Expo ครั้งที่ 2
- เข้ารับคัดเลือกของดีจังหวัดเชียงใหม่
- เข้าร่วมงานผ้าฝ้าย
- งานปิดรุ่น คพอ.
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ SME

กิจกรรมของสมาคม
1. งานผ้าฝ้าย
2. จัดงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่ SMEs
3. ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
5. งานกอล์ฟ