ข่าวสาร

ขอขอบคุณ คุณมยุรี มหิทธาฤทธิไกร คพอ.รุ่น 128

Read More

ขอขอบคุณ คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ คพอ.รุ่น 155

Read More

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 การพิจารณาคณะกรรมการวาระ 2563-2564 และ การจัดทำแผนโครงการ ประจำปี2563-2564 โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ได้นำไปพิจาณาเพื่อพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสูงสุด

Read More

บทความ