ข่าวสาร

ขอขอบคุณ คุณมยุรี มหิทธาฤทธิไกร คพอ.รุ่น 128

Read More

ขอขอบคุณ คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ คพอ.รุ่น 155

Read More

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 การพิจารณาคณะกรรมการวาระ 2563-2564 และ การจัดทำแผนโครงการ ประจำปี2563-2564 โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ได้นำไปพิจาณาเพื่อพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสูงสุด

Read More

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คพอ.รุ่นต่างๆได้มาร่วมตัวกันเพื่อระดมความคิด ริเริ่มโครงการต่างๆ ร่วมถึง การจัดโครงการ คพอ.รุ่นที่ 372 และโครงการทอเส้นฝ้ายสานเส้นใยใส่ที่ธรรมชาติครั้งที่22

Read More

ทางสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี.อี.อิเลคทริค จำกัด ที่ได้รับรางวัล TCC BEST AWARDS .2020 "ฝ่าวิกฤต.. ด้วยจรรยาบรรณ " ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ. อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยค่ะ

Read More

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 คพอ.ศิษย์เก่าเชียงใหม่-ลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมเป็นอนุกรรมการโครงการ Awards Spotlights ศิษย์เก่า คพอ. 2563/2564. โครงการผ้าฝ้ายครั้งที่ 22 และโครงการคพอ รุ่นใหม่

Read More

ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทางคพอ. ได้เข้ารับฟังการชี้แจงโครงการ ทุน 60%-40% ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการ ทำ Digital Transformation ในกิจการ เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มยอดขาย พร้อมแนะนำรายชื่อ software house , System Integrator ที่ผ่านการรับรอง เพื่อรับงาน กองทุนของ depa ผู้ประกอบการ จะได้มีความมั่นใจว่างานที่ได้ จะเสร็จสมบุรณ์และมีการบริการ หลังจบโครงการ

Read More

บทความ